Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonmi SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

 

§ 1

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).

 

§ 2

Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

 

§ 3

(1) Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

(2) Prevádzkovateľ pálenice zaručuje nemiešanie (nespájanie) kvasov rôznych zákazníkov (ďalej len “pestovateľ“), pokiaľ prinesie min. objem 100 litrov.

(3) Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nesmie obsahovať žiadne cudzie prímesi alebo predmety (drevo, plasty, kamene a podobne), ktoré by mohli poškodiť technologické zariadenie. V prípade jeho poškodenia za škody spôsobený kvasom pestovateľa plnej výške zodpovedá (uhradí) pestovateľ.

 

§ 4

(1) V čase výroby destilátu sa v priestoroch výroby smie zdržiavať prevádzkovateľ a pestovateľ sa zdržiava v priestore vyhradenom pre zákazníkov t.j. v čakárni, z kadiaľ sleduje proces výroby, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a zranenia spôsobene na strane pestovateľa (zákazníka).

(2) Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.

(3) Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

 

§ 5

(1) Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.  

(2) Pestovateľ je povinný si prevziať nádoby, v ktorých sa nachádzal kvas najneskôr 1 deň od spracovania kvasu. V inom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty kvasných nádob. Za každý začatý deň si prevádzkovateľ účtuje 0,50 eur za každú nádobu a deň, ktorú si pestovateľ neprevzal a to až pokým pestovateľ si neprevezme nádoby.

(3) Pokiaľ si pestovateľ neprevezme vyrobený destilát do 1 pracovného dňa od vyzvania zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si účtuje 0,50 eur za každý liter a deň uskladnenia, pokiaľ nebolo dohodnuté s pestovateľom inak.

 

§ 6

Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

 

§ 7

Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť.

 

§ 8  

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí s zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2014.

V Močenku dňa 1. júla 2014

Stiahnuť prevádzkový poriadok

 

ako do pálenice v močenkuAko sa k nám dostanete?

Pozrite si videá s trasami ciest do pálenice v Močenku z rôznych smerov - pozrieť videá

 

Čo o nás hovoria zákazníci?

"Pálenica naozaj na úrovni. Máte istotu, že destilát ktorý vám dajú je naozaj z vašeho ovocia. taktiež technológia je super. Dostal som aj inštruktáž, ako ich kotle fungujú :)."

Tono, Nitra

"V pálenici my vždy ochotne poradia a ich výrobky sú na veľmi vysokej úrovni. Chodím sem už od začiatku a vždy som bol spokojný. Treba vyskúšať, určite vám radi vo všetkom vyhovejú, u mňa to tak vždy bolo"

Peter, Močenok

Informácie o novinkách

Vyrobené 2010 - 2024